Maes Jean-Paul

De Jean-Paul Maes versetzt eis an d’Haut vun engem Mann am beschten Alter, deen an d’Schweesse kënnt.

Details
Langue Luxembourgeois
Auteur Maes Jean-Paul
Catégorie Littérature - Récit
Sujet Artistes - Bertemes Roger
Parution 2017
Support Livre
Editeur Kremart Edition