Thuillier Eléonore

Haut huet dem Wëllefchen seng Mamma decidéiert, datt hien säin Nuckel net méi brauch. A wann de Wëllefchen senger Mamma da géif weisen, wat säin Nuckel alles kann ?

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Catégorie Littérature - Jeunesse
Sujet Nouveau-né
Parution 2018
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

Haut geet de Wëllefchen bei d’Bomi an de Bopi fir de Weekend. Hien ass e bësselchen opgereegt. A wat soll hien zwee Deeg laang ouni d’Mamma an de Pappa maachen?

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Parution 2020
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

Mat der Joffer maachen si vill flott Saachen, an an der Paus gëtt gespillt. An der Schoul gëtt et ni langweileg! Eng léif Geschicht vum Wëllefche fir déi Allerklengst.

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Parution 2022
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

Um Bauerenhaff ass e Bëtschel verschwonnen … De Wëllefche sicht et iwwerall : am Kéistall, am Schwäistall, am Schapp, bei de Kanéngerchersställ, am Geméisgaart … mä de klengen Näischnotz huet sech gutt verstoppt! Mengs du, de Wëllefche géif d‘Bëtschel erëmfannen ?

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Catégorie Littérature - Jeunesse
Sujet Ferme
Parution 2018
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

Dëst Joer huet de Wollef Loscht, fir säi Gebuertsdag e grousst Fest ze feieren. / Jo, mä … et schéngt wéi wann d’Wollefsmeedchen an seng Frënn net begeeschtert vu senger Iddi wieren. / De Wollef ass rosen a geet an de Bësch motzen. / Da fänken d’Saachen un, komplizéiert ze ginn …

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Catégorie Littérature - Jeunesse
Sujet Loups
Parution 2018
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

Haut de Mueren ass de Wollef immens schlecht gelaunt. Hie gesäit alles schwaarz, hie fënnt sech guer net schéin. Hien ass decidéiert, hien ännert seng Faarf! Mä dat ass net esou einfach, wéi hie mengt...

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Parution 2020
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions

All Dag vu méindes bis sonndes en neit Erliefnis mam Wëllefchen! Nei Geschichte fir ze liesen an ze erzielen, fir sech zesummen op Chrëschtdag ze freeën.

Details
Langue Luxembourgeois
Auteurs Lallemand Orianne , Thuillier Eléonore
Parution 2021
Support Livre
Editeur PersPektiv Editions