Straßer Susanne

Iwwert de Kräsi - padummpadumm! Duerch Pill - plitsch platsch! Dat mécht dem Fuuss esou vill Spaass, datt hie guer net mierkt, wéi d,Maus sech hannert hie setzt. An de Maulef. An de Kiewerlek ... E lëschtegt Billerbuch fir kleng Flitzer.

Details
Sprooch Lëtzebuergesch
Auteur Straßer Susanne
Parution 2022
Medium Buch
Editeur PersPektiv Editions